DNV Gødstrup - Psykiatrien

Fakta:

Bygherre:
Region Midtjylland
Arkitekt:
Aart Architects, Smak Architects, Nordic - Office of Architecture
Landskab:
Vega landskab
Areal:
17.000 m²
Årstal:
2015 - 2018
ÅF's ydelser:
ÅF yder ingeniørrådgivning, arbejdsmiljø-koordinering og en del af administrations-styring og ydelser, som er indeholdt i totalrådgivning.

ÅF står for udfærdigelsen af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag til det ca. 16.900 kvadratmeter store byggeri, der udgør den psykiatriske afdeling på Det Nye hospital Vest (DNV) i Gødstrup ved Herning.

Målet med byggeriet er at understøtte nye psykiatriske behandlingsmetoder og sikre et tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik, blandt andet via en fælles akutmodtagelse.

Som en del af konsortiet indeholder ÅF's ydelse projekteringsledelse med: Programmering, brugerprocesser og projektering af det psykiatriske hospital og til retspsykiatrien.

ÅF har også ansvaret for styring og kontrahering vedrørende kontrakter og aftaler samt projektet og processer, med budget og økonomi, kvalitet, risiko, tidsplan, IKT og DGNB og lavenergi.

Sikring af hospitalet har stor fokus og vil blive gennemført på alle niveauer, dertil kommer indarbejdelse af personsikkerhed i byggeriets indretning og funktioner for personale, patienter og pårørende.
Spildevand og overfladevand håndteres hver for sig.

Afledning af spildevand sker så vidt muligt via gravitation til en fælles pumpebrønd ved psykiatribygningerne, hvorfra det pumpes til hovedpumpebrøndfor videre distribution/behandling. Der er i psykiatrien ikke specielle kemiafløb med opsamling i særlige tanksystemer, ligesom der ikke er kritisk spildevand indeholdende radioaktive stoffer.

Regnvand nedsives eller udledes til recipienter. Der etableres lokale udligningskapaciteter – hvor de lukkede gårdrum, ligesom ”grønne tage” medvirker til en vis forsinkelse og fordampning. Overfladevand fra parkeringsarealer bortledes via truug og faskiner til nedsivning uden at der skal etableres olieudskiller.