Kertemindevej 51, Nyborg

Fakta:

Bygherre:
Vich 7195 ApS
Areal:
26.000 m²
Årstal:
2014
ÅF's ydelser:
etapevis oprensning, myndighedskontakt, tilsyn, kontrol prøvetagning samt slutrapportering

Oprensning af industri- og fyldområde

Ejendommen Kertemindevej 51, Aunslev, 5800 Nyborg, der tidligere har været anvendt af Fyns Kranbyg A/S, er kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven og beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Nyborg Kommune har påbudt fjernelse af nedgravet og henlagt byggeaffald på ejendommen.

De muligt forurenede arealer, vil blive gennemgravet og sorteret. Affald bortskaffes til godkendt modtager, beton- og murbrokker nedknuses og genanvendes, som bundsikring for ny oplagsplads på grunden.Rren og let forurenet jord forventes indbygget i støjvold langs industrigrunden.

Forurenet jord bortskaffes til godkendt modtager.
Arbejdet udføres etapevis, således de nuværende aktiviteter på grunden kan fortsætte mens oprensningen pågår.