Smalbækken ved Fuglsang Sø

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Landskab:
WAD Landskabs-
arkitekter
Areal:
Ca. 1 km strækning
Årstal:
2007 - 2009
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Ved etablering af Fuglsang Sø i Herning, er der langs søens vestside udlagt områder til nye boligbebyggelser. I den forbindelse er vandløbet Smalbæk omlagt over en strækning på ca. 1 km. Langs det omlagte vandløbs østlige side er udført en sti afgrænset mod vandløbet af en etableret spunsvæg.

Vandløbet er forsynet med reguleringsbygværker og forløber som en kanal i det grønne bælte beliggende vest for de nye boligbebyggelser.
 
Til krydsning af Smalbæk er der etableret i alt fire stibroer, som forbindelsesled mellem det langsgående stiforløb og de øvrige stier i området. De tre af broerne er ens og fremstår med en buet dækkonstruktion og med en ganske let rækværksudformning.
 

Broerne er designet af WAD Landskabsarkitekter og Midtconsult har udført detailprojekteringen. Opgaven er løst i en partneringsmodel med Herning Kommune