Støj i åbne kontorer

Åbne kontorlokaler er populære. De giver et godt lys og skaber et åbent, kreativt miljø, der gør det nemt for medarbejdere at udveksle ideer . 

Til gengæld skaber de nogle akustiske udfordringer. Akustikken er et vigtigt område i kontorer, da en forringelse kan have betydning den enkelte medarbejders koncentrationsevne og dermed produktivitet.

 

Støj og akustik i kontorer Ny standard DS/EN ISO 3382-3 ”Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åben plan kontorer”
Mangelfuld akustisk regulering betyder, at medarbejderne forstyrrer hinanden uforholdsvist meget ved almindelige aktiviteter. Hos ÅF har vi rådgivet i konkrete sager, hvor kontormedarbejdere har haft længere sygemeldinger som følge af dårlige akustiske forhold.

Hidtil har det rumakustiske fokus, igennem forslag i bygningsreglementer og via vejledende værdier fra arbejdstilsynet, været både på at reducere støjniveauet og på at tilvejebringe en lav efterklangstid.

I den nye standard DS/EN ISO 3382-3 er der sat større fokus på at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold i store fælleskontorer. Det sker ved at stille krav til forhold, som mindsker forstyrrelserne imellem medarbejdere. Det sker først og fremmest via reduktion af taleforståelighed, STI, så telefonsamtaler og småsnak ikke forstyrrer over større afstande, rD, samt reduktion af talens støjniveau pr. fordobling af afstand, DL2, så selve støjudbredelsen begrænses.

I ÅF har vi haft flere storkontorer til projektering, som har fulgt forslagene i standarden. Projekteringen foregår ved, at der i samarbejde med arkitekten udarbejdes en 3D model i ODEON af kontoret med møblement. Modellen bliver løbende optimeret, så både akustikkrav, arkitektur og indretning går op i en højere enhed.

I forbindelse med tilbudsgivningen kan det være vigtigt at få et skøn på omfanget af nødvendig akustisk regulering. Regulerende tiltag omfatter både skærmvægge, høje reoler, vægabsorbenter og loftabsorbenter.

ÅF tilbyder både projektering og kontrolmåling i forhold til opfyldelsen af krav specificeret i forhold til DS/EN ISO 3382-3 ”Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åben plan kontorer”. Vi kan også tilbyde bygherrerådgivning i forhold til støj og akustisk regulering af åbne kontorrum og åbne kontorplan.