Boligejendom Skivevej i Hobro

Beliggende på Skivevej i Hobro opføres nyt boligprojekt med boliger i 3 etager. 80m bag boligerne ligger jernbanen i en kote der er 20m over grundplan for boligen. 30m foran ejendommen ligger Skivevej og på den anden side igen ligger fjorden.
Der er undersøgt for trafikstøj og der er ikke fundet nogen problemer med togstøj.
I forhold til vejstøjen er der iværksat flere afhjælpende tiltag med støjværn og bygningsplacering. Det var dog essentielt for projektets realisering, at støjgrænserne kunne overholdes med afhjælpende tiltag som ikke forringede udsigten.
  
Vejstøj
Trafikmængden er ca. 3920 biler i døgnet, 59km/t. Trafiktallene er fastlagt fra kommunale tællinger på vejen og er fremskrevet 2% i 10år fra projekteringstidspunktet som det foreskrives.
Støjberegningerne er gennemført med Nord2000, og det er essentielt at støjniveauet ikke overstiger Lden=58dB, hverken på facader eller opholdsarealer, både i forhold til planlovens §15 som foreskriver at arealer ikke må kunne udlægges til støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, hvis det ikke kan lade sig gøre. Andre tiltag kunne iværksættes, men ikke uden at påvirkevirke udsigten.
 
Togstøj
Der er foretaget beregninger med Nord2000 på de nuværende trafikmængder, der er beregnet facadeniveau for togstøj, Lden og LpAmax, på både for og bagside af bygningen
Der er ikke fundet nogen nævneværdig belastning, og der iværksættes derfor ikke støjafhjælpning.
 
Støjafhjælpning
Støjafhjælpningen er udarbejdet med det formål at nedbringe støjbelastningen fra vejstøj på facaden og altaner.
Der er undersøgt betydning af bygningens placering, forhold omkring støjvold foran bygningen med støttemur, så jordvoldens højde er 2m tæt ved Skivevej, der er endvidere undersøgt afhjælpning med særlige asfalt belægninger og hastighedsbegrænsning. Udsigten var essentiel for valget af støjafhjælpning.
Zoom
Fig. 1. Udsnit af støjmodellen, med arkitektforslag som baggrund. Højdekurver indgik også i arkitekmaterialet og er essentielt for en korrekt støjkortlægning.