Simulering af industristøj

Flere typer af virksomheder skal have en miljøgodkendelse, inden de må sættes i drift. I miljøgodkendelsen fastsættes begrænsninger for deres forurening, herunder vilkår for virksomhedens støjbelastning af omgivelserne.

Ekstern støj, som for eksempel afkast fra ventilations-, køle- og kompressoranlæg, udbredes over det omkringliggende område, hvilket ofte kan føre til gener for virksomhedens naboer.

I ÅF anvender vi programmet SoundPLAN til simulering af lydforholdene indenfor et givet område. Programmet medtager alle oplysninger om terrænforhold, støjskærme, kildestyrker og -placering, bygninger og alle de øvrige faktorer, som er bestemmende for, hvordan lyden udbreder sig og hvor stor dæmpning, der er undervejs.

Resultatet af beregningerne leverer vi i form af både støjkort og punktberegninger, som sammenlagt giver et godt overblik over, hvorledes virksomheden påvirker sine omgivelser. Det er herefter muligt, at fastlægge, hvor støjforholdene er kritiske og om miljølovens bestemmelser kan overholdes.

Ved hjælp af disse lydberegninger kan man allerede i projekteringsfasen få et overblik over støjforholdene og hvor der eventuelt er behov for ekstra støjdæmpning. Programmet er også et strategisk redskab, som hjælper med at undersøge effekten af de afhjælpende foranstaltninger. Herefter kan man ligeledes vurdere de enkelte støjkilders bidrag til det samlede støjniveau ved bygningens facade.

Kildestyrkemålinger kombineret med 3D kort gør det muligt at fastlægge virksomhedens støjbelastning af omgivelserne i alle retninger.