Støj- og kildestyrkemåling afhjælper stress og dårligt arbejdsmiljø

ÅF rådgiver i forhold til kildestøj. Vores ydelser omfatter blandt af måling af akustisk kildestyrke, dæmpning og skærmning. Det kan både være kilder som ventilation og maskineri, såvel som computerstøj fra servere og motorkøretøjer på matriklen.

Kildestyrkemåling

Støj kan måles tæt ved kilden. Det er gør det muligt at beregne støjbidraget fra hver enkelt kilde i vilkårlige afstande. Billedet taget hos Systemair A/S.

Alt der frembringer et generende støjniveau er i princippet et problem for arbejdsmiljøet og kan i sidste ende føre til stress, høretab og dårligere præstationer hos medarbejderne.

Ekstern støj kan udelukke en miljøgodkendelse

Udendørs støj fra nærtliggende ventilationsafkast, maskineri og andre installationer skal undersøges i forhold til det eksterne miljø. Miljøstyrelsen har opstillet en række krav, som alle virksomheder skal overholde for at kunne opnå miljøgodkendelse.

Kildestyrken fortæller hvor meget akustisk effekt den enkelte kilde udsender, og kan dermed bruges til at udregne den enkelte kildes bidrag til det samlede støjniveau. Desuden kan kildestyrken bruges hvis der skal udføres beregning og støjkortlægning. Ofte er det ikke muligt at måle støjen på grund af baggrundsstøj fra for eksempel trafik. En kildestyrkemåling gør det muligt at beregne støjen i forskellige afstande fra kilden.

Støj- og kildestyrkemålinger kan kombineres med beregningsprogrammer som SoundPLAN - hvor der kan foretages støjkortlægning under hensyntagen til bygninger, bakker, støjværn og terrænforhold i området, og dermed er det muligt at lave en strategisk virkningsfuld og optimal støjdæmpning.