Beregning af støj

Støjmålinger bliver ofte først foretaget, når naboerne begynder at klage. Ved at beregne støjen inden opførelsen af et anlæg, kan vi sikre, at det er de rigtige valg, der bliver truffet allerede i anlægsfasen. Vi kan samtidig minimere risikoen for, at det efterfølgende bliver nødvendigt at afhjælpe støjgener.

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at kombinere måling og beregning. Støjmåling på eksisterende lignende anlæg og de aktuelle bygninger og omgivelsers evne til at dæmpe lyd, giver gode pålidelige resultater.

Beregning af forskellige typer støj

  • Vejstøj på opholdsarealer
  • Vejstøj på facader
  • Indendørs støjniveau fra vej med henholdsvis åbne og lukkede vinduer
  • Togstøj på opholdsarealer, facader og indendørs.
  • Ekstern støj fra virksomheder
  • Støjsmitte mellem lokaler / boliger
  • Støjsmitte fra / via ventilation, kanaler og lignende.
  • Støj fra diverse industrianlæg
  • Støjudbredelse i kontormiljøer

Vi løser ofte opgaver, hvor der bliver stillet krav til kommende anlæg i forhold til det maksimalt tilladte støjniveau.