Måling af trafikstøj

Danmark har siden 2008 haft nye regler for trafikstøj. Støjreglerne omfatter både vejstøj og støj fra jernbaner, og indebærer både nye vejledende støjgrænser og en ny beregningsmetode. Dette har betydet en væsentlig ændring af måden, hvorpå problemer med trafikstøj fortolkes.

Kort fortalt betyder ændringerne, at der er kommet nye vejledende støjgrænser som vægtes på en anden måde idet for eksempel trafikstøj om natten vurderes 10dB mere belastende end i dagtimerne. Desuden skal alle analyser af støjproblemer bero på en ny NORD2000 beregning, hvilket gør, at de traditionelle trafikstøjmålinger derfor ikke længere er gyldige.

De gamle regler for vejstøj og togstøj kan dog stadig være gældende i henhold til eksisterende lokalplaner, idet metode og vejledende grænseværdier for trafikstøj fastlægges i lokal- og kommuneplaner.

Den nye beregningsmetode, NORD2000, er indført af Miljøstyrelsen, som samtidig har udsendt en ny vejledning om støj fra veje.

NORD2000 er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne trafikstøjens udbredelse under forskellige vejrforhold, så det derved er muligt at bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Beregningsmetoden er nøjere beskrevet i Vejdirektoratets brugervejledning til NORD2000. Da der er medtaget statistik for vejret, så betyder det også, at det ikke længere er muligt at måle støjbelastningen fra trafikstøj direkte. I ÅF råder vi over beregningsprogrammet SoundPLAN, og vi er i stand til at foretage NORD2000 støjberegninger og støjkortlægninger af både vejstøj og togstøj.

Ud fra digitale grundkort med oplysninger om bygninger, landskab, koter, vejforhold samt trafiktællinger er det muligt, at simulere støjforholdene, foretage en støjkortlægning og dermed konstatere om de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes.

Trafikstøj kan støjkortlægges med SoundPLAN. Støj kan afhjælpes på mange måder, og med SoundPLAN er det nemt at finde den bedste form for værn ved hjælp af et støjkort.