Støj fra veje

Vejstøj fra biler og lastbiler generer i dag 8% af den danske befolkning. Det er en hyppig årsag til klager både til kommuner og i forbindelse med nybyggeri.

Undersøgelser viser, at et gennemsnitshus i Danmark taber 1,6% af værdien for hver dB niveauet er over den vejledende støjgrænse for vejstøj på Lden=58dB. Det kan således betyde meget for pris og salgbarhed på et hus, at der er taget højde for støjforhold fra vej og øvrig trafik.

Ud over den økonomiske problematik, så er vejstøj direkte sundhedsskadeligt. Omfattende studier har vist, at de helbredsmæssige konsekvenser for langtidseksponering af vejstøj over grænseværdierne kan få direkte konsekvens for forventet livslængde, og op mod 200 danskere har hvert år vejstøj som dødsårsag. Vejstøj kan endvidere forværre generelle stressproblemer.

ÅFs ydelser omfatter både beregning af vejstøj i punkter og egentlige støjkortlægninger. Vi foretager støjberegningerne efter såvel den nyeste vejledning fra Miljøstyrelsen: nr. 4, 2007: ”Støj fra veje”, som efter ældre vejledninger. Det er lokalplanen, som er afgørende for, hvilken beregningsmetode der anvendes til vejstøjsberegninger.

Vi kan også

  • Beregne den nødvendige dæmpning af facader og vinduerne under hensyntagen til vejstøjens karakter
  • Beregne vejstøjniveauet på facaden
  • Måle facadens luftlydreduktion, det vil sige evne til at dæmpe vejstøjen
  • Fastlægge det indvendige vejstøjniveau i såvel kontor som boligrum
  • Projektere i forhold til bygningsreglementet og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj
  • Projektere afhjælpende foranstaltninger som for eksempel støjværn og støjvold