Certificering

Transportable konstruktioner

Certificering af telte, tribuner og scener.

VVS-installationer og ventilation

Forenkling for ejere og brugere

Den 30. maj 2013 vedtog Folketinget en ændring af byggeloven som betyder, at reglerne om byggetilladelse ved opsætning og brug af transportable konstruktioner forenkles for ejere og brugere.

Ændringen af byggeloven indebærer blandt andet, at der indføres en frivillig certificeringsordning for transportable konstruktioner. En transportabel konstruktion, der certificeres, kan opstilles uden, at der skal indhentes byggetilladelse, hver gang konstruktionen opstilles.

Certificeringsordningen omfatter også telte.

Lad os klare certificeringen

ÅF kan fungere som inspektionsorgan, hvor vi håndterer og gennemfører certificeringen af den transportable konstruktion på vegne af ejeren.

Vi ser på, om konstruktionen lever op til de regler i bygningsreglementet, der gælder indenfor konstruktioner af denne type. Ud fra hvert enkelt tilfælde vurderer vi, hvordan inspektionen af konstruktionen skal foretages og hvilke genstande eller dokumenter, vi har brug for, når vi skal vurdere om konstruktionen kan certificeres.

Certificeringen sker efter reglerne i bekendtgørelsen om certificeringsordning for transportable konstruktioner (certificeringsbekendtgørelsen).

Vi udarbejder de nødvendige dokumenter

Vi udarbejder en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende transportable konstruktion. Certificeringen af den enkelte transportable konstruktion er som udgangspunkt gældende i op til 5 år, forstået således at en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat i denne periode kan attestere, at en transportabel konstruktion, når de angivne vilkår og forhold er opfyldt, kan forventes at opfylde de byggetekniske krav.

Inspektionsrapporten omfatter

 1. Hvilken konstruktion, der certificeres – beskrivelsen af konstruktionen skal være en entydig identifikation af, hvilken konstruktion inspektionsrapporten omhandler
 2. Hvilke nærmere regler i bygningsreglementet den transportable konstruktion opfylder
 3. Hvilke konstruktionsdele, der er inspiceret
 4. Hvilke dokumentationer, der har ligget til grund for certificeringen
 5. Den transportable konstruktionskapacitet, herunder
  1. hvad konstruktionen må anvendes til
  2. hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden, at der er opstillet eventuelt inventar i konstruktionen
  3. under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes
 6. Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder
 7. Præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes

Inspektionscertifikatet indeholder

 1. Konstruktionens kapacitet, herunder
  1. til hvad konstruktionen må anvendes
  2. hvor mange personer, der må benytte konstruktionen
  3. under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes
 2. Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder
 3. Præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes
 4. Oplysning om hvilke pladsfordelingsplaner, der kan anvendes (når det er aktuelt for den pågældende konstruktion)

ÅF er akkrediteret som inspektionsorgan, godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK) til certificering af transportable konstruktioner og til gennemførelse af de mere generelle og såkaldte brandværnsinspektioner.

Vi kan derfor tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger.