Forurenet jord og grundvand

Vi tilbyder rådgivning og udførelse af opgaver vedrørende jord- og grundvandsforurening.

Forurenet jord og grundvand

Vi kan hjælpe med rådgivning og opgaver vedrørende jord- og grundvandsforurening

  • Miljøhistorisk redegørelse
  • Gennemførelse af forureningsundersøgelser
  • §8- og §19-ansøgninger
  • Opgravning/oprensning af forurening
  • Overvågning af restforurening
  • Jordprøvetagning og -analyse samt anmeldelse af jordflytning
  • Kontrol af vand fra grundvandssænkning mv.

Som ved øvrige opgaver anlægger vi også på miljøopgaverne et både fagligt/miljømæssigt og et samlet økonomisk fokus for løsning af opgaven. I en tæt dialog med myndighederne foretager vi en afklaring af det nødvendige oprensnings- eller prøvetagningsniveau. Vi får også afklaret, hvilke metoder, der skal anvendes, og hvilke krav, der kan stilles til slutdokumentationen.

Miljøhistorisk redegørelse

I forbindelse med projektudvikling og køb/salg af ejendomme – eller som indledning til et byggeprojekt – er det ofte vigtigt at vide, om grunden er forurenet i et omfang, så det påvirker mulighederne for at udnytte den til det planlagte formål og/eller påvirker anlægs- eller byggebudgettet.

Derfor tilbyder vi en indledende gennemgang af arkiver og andet miljøhistorisk materiale. Gennemgangen munder ud i en miljøhistorisk redegørelse, hvor tidligere anvendelser, mulige forureningskilder samt risiko for diffus forurening er beskrevet. I samarbejde med dig som bygherre afklarer vi, om egentlige forureningsundersøgelser er påkrævede, og vi udarbejder eventuelt et oplæg og budget for disse undersøgelser.

Forureningsundersøgelser

Er en forureningsundersøgelse krævet af miljømyndighederne (eller formålstjenlig af andre årsager), kan vi tilbyde at gennemføre forureningsundersøgelser med prøvetagning og analyse af jord, grundvand, poreluft, indeluft mv. Omfanget af undersøgelserne indrettes selvfølgelig efter behovet og afklares med miljømyndighederne. Arbejdet bliver rapporteret med beskrivelse af de gennemførte undersøgelse, analyseresultater, risikovurdering samt konklusioner og anbefalinger.

I et tæt samarbejde vurderer vi, om oprensning er påkrævet/relevant for det påtænkte byggeri eller anvendelse, og vi udarbejder oplæg med budget for oprensningen (eventuelt for forskellige scenarier for mulig oprensning).

§8- og §19-tilladelser, jordhåndteringsplaner mv.

Ved byggeri eller ændring af arealanvendelsen til mere følsomme formål (typisk fra erhverv til bolig) på grunde kortlagt efter Jordforureningsloven, skal der typisk foreligge en såkaldt §8-tilladelse. Skal der deponeres forurenet jord, skal der ofte foreligge en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19. I den forbindelse kan vi tilbyde at forestå myndighedskontakt, udarbejdelse af jordhåndteringsplan samt eventuelt miljøtilsyn i forbindelse med disse tilladelser.

Også på arealer omfattet af kommunernes områdeklassificeringer kan det ofte være en fordel at udarbejde en jordhåndteringsplan, så de vejledende krav til prøveintensitet (én prøve pr. 30 eller 120 ton) i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord kan lempes.

Oprensning af forurening

Er en oprensning krævet af miljømyndighederne (eller formålstjenlig af andre årsager), tilbyder vi at forestå kontrahering med jordentreprenør og andre udførende, at gennemføre opstartsmøde og miljøtilsyn, rapportering af gennemført oprensning samt myndighedskontakt. I forbindelse med opgravning af forurenet jord har vi altid fokus på, at jorden sorteres, så mængden af forurenet jord (som er dyr at bortskaffe) minimeres.

I enkelte tilfælde er det nødvendigt/påkrævet, at der føres løbende kontrol med en eventuel restforurening i jord eller grundvand. Også denne type målinger tilbyder vi at udføre og rapportere.

Overskudsjord og kontrol af oppumpet grundvand mv.

ÅF tilbyder endvidere prøvetagning, analyse og vurdering af overskudsjord med henblik på økonomisk optimal bortskaffelse af jorden. Rapportering af disse prøvetagninger kan være i form af tilsynsnotat eller i form af anmeldelse af jordflytningen. Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der – midlertidigt eller permanent – udføres grundvandssænkning, tilbyder vi at indhente eventuel udledningstilladelse samt at udføre kontrol af oppumpet grundvand.